Erzincan Ekonomisi

Genel Ekonomik Durum:

Bugün olduğu gibi Cumhuriyetten önceki dönemde de Erzincan'ın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. XIV yy' da İbn-i Batuta da kentte dokumacılığın ve bakır eşya yapımının ileri düzeyde olduğunu kaydeder.

Evliya ÇELEBİ'ye göre XVII yy. ortalarında Erzincan'ın alçak duvarlı kalesi içinde; 200 ev ile bir cami vardır. Kale dışında ise 1800 ev, 7 cami, 60'dan çok mescit ile 500'den fazla dükkânın bulunduğu bir çarşı ve bedesten bulunmaktadır. 500 dükkânın varlığından bahsetmesi XVII yy. ortalarında ilde ticaretin gelişmiş olduğunu göstermektedir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında da ilimizin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayalı olma özelliği devam etmiştir. Tüm Doğu Anadolu'da olduğu gibi Erzincan'da da sanayi hemen hemen hiç yoktu.1939 depremi ile Erzincan ili tamamen harap olmuştur.

Deprem, ilin kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilemiştir. Deprem riski özel kesim yatırımlarının il'de yapılmasını engellemiştir.

1960 yıllarından sonra şehirdeki imkânların köylere kadar götürülmesine çalışılma; yol, su, elektrik, gibi hizmetler başta olmak üzere pek çok hizmet devlet tarafından köylünün ayağına kadar götürülmek suretiyle köyden kente göç olayının yavaşlatılması amaçlanmıştır.

Ticaret ve sanayi ise il merkezinde yoğunlaşmıştır. İlimiz kalkınmada öncelikli iller kapsamında olup, genel teşvik tedbirlerinden faydalanmaktadır.

Madencilik tam olarak değerlendirilmesi halinde il ekonomisine önemli katkı sağlanabilecek potansiyel taşımaktadır.

DPT Müsteşarlığı tarafından 2006 yılında yapılan illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre Erzincan -0,49 endeks değeri ile 58.sırada bulunmaktadır. İlimiz kalkınmada öncelikli iller kapsamında olup, genel teşvik tedbirlerinden faydalanmaktadır.

Sigorta Pirimi ve Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: 5084 sayılı yasa kapsamında sigorta pirimi (yüzde 100) ve gelir vergisi teşvikinden organize sanayi bölgesinde faydalanan iş yeri sayısı 26, sigortalı işçi sayısı ise 1084 kişidir. OSB dışında tüm sektörlerde teşvikten (yüzde 80) faydalanan işyeri sayısı 576 adet, sigortalı sayısı 5.106 kişidir. Toplam olarak 5084 sayılı yasadan faydalanan iş yeri sayısı 602 adet, sigortalı işçi sayısı ise 6.190 kişidir.

5510 sayılı kanun gereği borcu olmayan işveren sigorta pirimin den 5 puan indirim yapılmasından faydalanan, iş yeri sayısı 943 adet, sigortalı işçi sayısı ise 4220 kişidir.

4447 sayılı kanun gereği 18-29 yaş arası işçi çalıştıran işveren sigorta pirimi indiriminden yüzde 100 faydalanan, iş yeri sayısı 13 adet, sigortalı işçi sayısı ise 18 kişidir.

Sigorta pirimi indiriminden genel toplamda faydalanan, iş yeri sayısı 1.558 adet sigortalı işçi sayısı ise 10.428 kişidir.

En az 10 işçi çalıştıran iş yerlerinde işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin organize sanayi bölgelerinde tamamı, diğer yerlerdeki iş yerlerinde yüzde 80?i, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden telkin edilmektedir.

Bedelsiz Arsa ve Arazi Tahsisi Teşviki: 5084 sayılı yasanın uygulamaya başlamasından bu güne kadar bedelsiz arsa ve arazi talep sayısı 18 adet firma veya kişi tarafından yapılmış olup, 51 adet parselde 145 milyon TL yatırım ve 717 kişinin istihdamı ön görülmüştür.

Başvurulardan 7 adedi komisyon veya bakanlık tarafından red edilmiş olup, bunların yatırım tutarı 107 milyon TL öngörülen istihdam 315 kişidir. Başvuruların 6 adedinin işlemi devam etmekte olup, öngörülen yatırım 13,4 milyon YTL istihdam 98 kişidir. Başvurulardan 2 adedi işlemleri tamamlanarak yatırımcıya devredilmiş ancak süresi içerisinde amacına uygun yatırım yapılmadığından geri alınmış olup, bunların yatırım tutarı 18 milyon TL öngörülen istihdam ise 223 kişidir. Başvurulardan 3 adedinin işlemleri tamamlanarak yatırımcılara devredilmiş olup; bunların ön gördüğü yatırım 6,2 milyon TL ve istihdam 71 kişidir. Bedelsiz olarak devredilen 3 parselde yatırım konusuna uygun faaliyetler devam etmektedir. 28 şubat 2009 tarihli mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan 5838 sayılı kanunla yatırım yeri tahsisi maddesi organize sanayi bölgeleri dışında kaldırılmış olup, bu maddenin yerine geçmek üzere 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu ile yatırımcılara arsa ve araziler üzerinde 49 yıl süreli irtifak hakkı veren düzenleme yapılmıştır.

Enerji Desteği Teşviki: 5084 sayılı yasaya göre yararlanan firma sayısı 19 adet olup 2006-2007-2008 yıllarında toplam enerji desteği 378.022 TL?dir. Bu firmalardan 10 adedi eski işletme olduklarından faydalanmaları sona ermiştir. Yeni olan 9 adet işletmenin enerji desteği uygulaması devam etmektedir.

5838 sayılı kanunla teşviklerin süresi 2009 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

Cansuyu Kredisi: İmalatçı esnaf ve sanatkârlara sıfır faizli birinci etapta Ağustos ayında 80 kişi başvuruda bulunmuş olup, 55 esnaf ve sanatkâr kredi almaya hak kazanmıştır.

2008 yılı Kasım ayında başlatılan KOBİ?leri de kapsayan ikinci etap krediye ilimizden 22 kişi müracaat etmiş 15 kişinin kredisi onaylanmıştır. Aralık ayında başlatılan küçük esnafa yönelik birinci etabın devamı niteliğindeki kredi desteğine ilimizden 55 kişi müracaat etmiş olup, 45 esnaf ve sanatkârın kredisi onaylanmıştır. Kasım ve Aralık aylarında kredisi onaylanan 60 kişi olup, bunlardan 50 kişiye kredi kullandırılmıştır. Toplam olarak cansuyu kredisinden yararlananların sayısı 105 kişi olup, kullandırılan kredi miktarı 3,2 milyon TL civarındadır.

Meslek Kursları: İşsizlikle mücadele ve KOBİ?lerin ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacının karşılamak amacıyla 2009 yılında 26 meslekte 43 adet kurs açılarak 790 kişinin meslek edinmesi planlanmıştır. İş Kur İl Müdürlüğünce meslek kursları için 662.576 TL bütçe ayrılmıştır. Ayrıca istihdam garantili olarak bir meslek dalında 40 kişinin katılacağı meslek edinme kurusu açılacaktır. İlk olarak 2009 yılı Mart ayının ilk haftasında 11 meslek dalında 27 kursun açılacak olup, 524 kişi bu kurslara katılacaktır. Yıl içerisinde planlanan kursların açılmasına devam edilecektir.

Ekonomik durumun ayrıntıları ilgili sektörlerde gösterilmiştir